Birlikte Yaşam Kuralları

Teknik ve Altyapı Hizmetlerin Yürütülmesi

TEKNİK HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ VE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN VE BAKIM ONARIMI

 TEKNİK HİZMETLER

MADDE 26: Ortak tesisat ve altyapı konumundaki sistemlerde oluşabilecek arızaların giderilmesi ve dönemsel bakımlarının yapılmasından Müdür sorumludur.

Bu bağlamda söz konusu olan tesisat ve altyapılar aşağıda sıralanmıştır:

 

 1. Tüm ortak alanlar
 2. Havuzlar
 3. Yollar ve yürüme alanları
 4. Sosyal Tesislerdeki ortak tesisat ve altyapılar    
 5. Jeneratör ve enerji dağıtım şebekesi (hatlar, panolar)
 6. Yol, çevre, peyzaj, cephe ve diğer ortak mekânlardaki aydınlatma sistemleri
 7. Isıtma sistemleri
 8. Soğutma sistemleri
 9. Havalandırma sistemleri
 10. Asansör ve sinyalizasyon sistemleri
 11. Yangın algılama ve ihbar sistemi

 

SU KUYULARI VE SONDAJ TESİSLERİ

MADDE 27: Siteye ait su kuyuları ve sondaj tesislerinin yönetimiyle ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Su kuyularının ve sondaj tesislerinin kullanma, bakım ve onarım el kitabı Müdür tarafından hazırlanır ve SYK tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
 2. Bağımsız konutların bahçelerinde bağımsız sondaj yapma ve su kuyusu açma konusunda ilgili konut malikleri site yönetimine yazılı dilekçe ile başvurup SYK’dan yazılı onay almakla yükümlüdür.
 3. Bağımsız bölüm bahçelerinde bağımsız sondaj yapmak ve artezyen kuyusu açmak için yetkili makamlardan yazılı izin almak ve bu izni Müdüre vermek konut sahibinin yükümlülüğüdür. 

  

SİTE ARITMA SİSTEMLERİ KULLANIM KURALLARI

MADDE 28: Siteye ait arıtma sisteminin yönetimiyle ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Arkeonevleri Sitesi evsel pis su arıtma tesisinin kullanma, bakım ve onarım el kitabı Müdür tarafından hazırlanır ve SYK tarafından onaylanarak yürürlüğe konur.  Bu sistemin düzenli çalışmasının temini, takibi ve denetimi Müdürün görevidir.
 2. Site kanalizasyon sistemini olası tıkanma ve taşmalardan korumak amacıyla her bir konut maliki, kendi konutunda gerekli önlemleri alıp, dikkat ve özeni göstermekle yükümlüdür.
 3. Bez, naylon, tuvalet kağıdı ve hijyenik pet gibi tıkayıcı maddelerin tuvaletlere atılmaması konusunda aile bireylerine ve ailelerin temizlik konusundaki yardımcılarına gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve gerekli önlemleri almak konut maliklerinin sorumluluğundadır. Konut malikleri bu konuda kendi aile bireylerini ve yardımcılarını uyarmak ve denetlemekle yükümlüdür.
 4. Bu konuda site teknik ekipleri tarafından yapılan denetimler ve uyarılara tüm konut maliklerinin uyması ve gerekli önlemleri alması zorunludur.

 

DİĞER ALT YAPI SİSTEMLERİ

MADDE 29: Yukarıda sayılanlar dışında kalan alt yapı sistemleri ile ilgili kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Öteki altyapı tesislerinin kullanma, bakım ve onarım el kitapları Müdür tarafından hazırlanır ve SYK tarafından onaylanarak yürürlüğe konur. 
 2. Bu sistemlerin düzenli çalışmalarının temini Müdür’ün görevidir.

 

ALTERNATİF VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMINI ÖZENDİRME VE SU TASARRUFU

MADDE 30: Çevresel kalitenin korunması ve geliştirilmesi için alınacak önlemler aşağıda sıralanmıştır:

 1. SYK küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili önlemlere katkıda bulunmak üzere Site’de uygulanabilecek alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını (rüzgâr, güneş, bio-kütle, fotovoltaik pil gibi) yaygınlaştırmak amacıyla konut maliklerinin proje ve öneri getirmesini teşvik eder, konut sahiplerini bu kaynakları kullanmaları için özendirir. 
 1. SYK cam, kâğıt, pil ve kullanılmış yağ gibi evsel atıkların kaynağında ayrıştırılması için konut maliklerinin bilinçlendirilmesi konusunda site sakinlerine yol gösterir, önderlik yapar ve konunun uzmanı olan konut maliklerinin katılımcı yaklaşımını özendirir.
 2. SYK’nun yazılı izni olmadıkça çevreye zarar verebilecek projeler ve etkinliklerde bulunmak yasaktır.  
 3. SYK özellikle yaz aylarında bağımsız bina ve ortak alanlarda suyun en iyi şekilde kullanılması için önlemler alır.

 

KONUTLARIN TEKNİK YARDIM GEREKSİNİMİ

MADDE 31: Konut maliklerinin gereksinim duyabileceği teknik yardımlarla ilgili kurallar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Site teknik personeli ana ilke olarak konut maliklerine özel hizmet veremezler. Konut malikleri ve kiracılar site personelinden doğrudan yardım isteyemezler. Ancak konutların acil ve yaşam koşullarını zorlaştırıcı koşullarının giderilmesi için Müdürün izni ile kısa süreli hizmet verebilir.
 2. Konut sahiplerinin bu tür acil taleplerini öncelikle Beyaz Masa’ya ve olanaklıysa yazılı olarak iletmeleri gerekir. Yapılacak işlem müdür tarafından belirlenir.
 3. Kendilerinden doğrudan yardım istenen teknik personeli bu talebi Müdüre bildirir ve Müdürün vereceği talimata göre hareket eder.
 4. Konut malikleri ve kiracıların görevli teknik personele iş tanımlarında yazılı görevleri yaptıkları için bahşiş vermesi veya benzeri ödüllendirmeler yapması ve görevlilerin bu gibi ödülleri kabul etmeleri yasaktır ve iş akdinin feshi sonucunu doğurur.
 5. Site sakinleri başarılı buldukları görevlilerin ödüllendirilmesi için SYK’na ya da Müdür’e yazılı öneride bulunabilirler.

 

YAPI BAKIM ONARIM VE DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 32: Konutlarda konut sahibi tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmalarıyla değişiklikler konusunda uyulması gerekli ilke ve kurallar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Konut maliklerinin bina içi ve dışında yapacakları yapı bakım ve onarımı ile değişiklik ihtiyaçlarını giderme konusunda İmar Kanunu’na, imar planlarına, imar yönetmeliklerine, yapı ve yapı kullanma izin belgelerine ve Site yapım planı ve projelerine ve SYP’na uygun davranması temel ilkedir.
 2. Konut maliki dışında hiçbir kişi ve kuruluş bina içi ve dışında yapı bakım, onarım ve değişikliği yapamaz.

 

 1. Konut maliklerinin konutlarında yapmak istedikleri dekorasyon amaçlı değişiklik çalışmaları esnasında (kolon veya taşıyıcı duvar yıkma, tuvalet ve banyo gibi altyapı sistemlerini etkileyen alanlarda yer değiştirme ve bahçe alanlarında veya çatıda su deposu yapma gibi) binaların statik hesaplarını bozacak ek ve geniş kapsamlı değişiklikler yapmaları, elektrik tesisatına aşırı yük getirecek girişimlerde bulunmaları ve binaların dış cephesinde genel görüntü estetiğini bozacak ve yönetim planında ve imar planlarına aykırı nitelikte eklenti ve değişiklik yapmaları yasaktır.
 2. Sitenin bir merkeze bağlı olarak kurulmuş ısıtma, su, gaz gibi tesislerinin konutlardaki sabit kısımlarında yer değişikliği, hacim ilavesi ve diğer yollarla değişiklik ve genişletme çalışması yapılamaz.

 

SÜREÇ

MADDE 33: Konut maliklerinin yapılarında bakım, onarım yaparken uymaları gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Konut maliki konutunda yapılabilecek her türlü bakım ve onarım talebini aşağıdaki belgelerle birlikte SYK’na sunar, Site Yönetimini bilgilendirir ve site yönetiminden izin alır.
  1. Konut malikinin konutu ile ilgili bakım, onarım ve değişiklik işlemi ile ilgili yazılı dilekçe
  2. Söz konusu işlemin mimarı, mühendislik ve teknik bilgilerini içeren proje bilgisi
  3. Söz konusu işlem ile ilgili Belediye’nin İmar Müdürlüğü’nden alınan izin belgeleri 
 2. Yapılacak işlemlerin yukarıda birinci maddede açıklanan site inşaat projesine ve bu konuda yetkili yerel yönetimlerin iznine ve ilgili tüm yasal mevzuata uygunluğunu sağlamak ilgili konut malikinin sorumluluğudur.
 3. Bakım ve onarımın tamamlanma süreci ile ilgili olarak konut maliki Müdürü dönemsel aralıklarla bilgilendirir. Müdür bu işlemin takibinden ve denetiminden sorumludur.
 4. Konut maliki binasında çalışacak işçi ve ustaların kimliklerinin birer örneğini Müdüre vermekle yükümlüdür.
 5. Dışarıdan temin edilen isçi ve ustaların çalışma saatleri içinde konutta bulunmalarını sağlamak ve bu gibi kimselerin Site içinde dolaşmalarını ve çalışma sonrasında konutta gecelemelerini önlemek ve iş bitiminde Site’yi terk etmelerini sağlamak site güvenlik ekibinin ve site yönetiminin sorumluluğudur.
 6. Bakım/onarımda çalışanların her girişte kimliklerini Site Güvenliği’ne teslim etmelerini ve giriş kartı alarak siteye girmeleri gereklidir. 
 1. İnşaat süresince su, elektrik, telefon ve pis su altyapı sistemlerinin zarar görmemesi için Müdür ile işbirliği ve eşgüdüm sağlanmadan kazı yapılamaz.
 2. Yapım çalışmaları sırasında yanıcı, patlayıcı, kemirici, sızıcı nitelikte tehlikeli maddeler bulundurulamaz. Aksi durumda doğabilecek hasar ve kayıplardan ilgili konut maliki sorumludur.
 3. İnşaatlardan çıkan moloz ve inşaat atıklarının sadece ilgili belediyelerin uygun gördüğü alanlara dökülmesi sorumluluğu, ilgili konut maliki ve onun bakım ve onarım çalışmasını yaptırdığı taşeron firmaya aittir. Bu gibi bina içi tadilatlarda çıkan inşaat artıklarının site çöp bidonlarına atılması yasaktır.

 

BİNA DIŞI GÖRSEL ESTETİK

MADDE 34:  Sitenin görsel estetiğinin ve mimari bütünlüğünün bozulmaması için konut maliklerinin uymak zorunda olduğu koşul ve kurallar aşağıda sıralanmıştır. Ayrıca, SYP’nın 35 inci maddesinde yer alan “Bağımsız Bölümün Kullanımına İlişkin Yasaklar” başlıklı bölümde yer alan tüm koşullara konut maliklerinin uyması esastır:

 1. Bağımsız bölümlerde yapının orijinal mimari görünümünü etkilesin veya etkilemesin dış cephe üzerinde bina duvarına bitişik, sabit, taşınamaz, portatif ve açılır ve kapanır olmayan, KMK’nun 12 inci maddesi gereğince düzenlenen ve Tapu Sicil Müdürlüğü’ne ibraz edilen proje ve noter listesinde bulunmayan ve belediye imar izninde yer almayan eklentiler yapılması kesinlikle yasaktır.
 2. Bu kapsamda yapılan eklentiler yasa dışı kabul edilir ve oluşabilecek zararlar ilgili bağımsız bölüm konut malikinden tahsil edilir.
 3. Bağımsız bölümler kesinlikle birleştirilemez ve yeni bağımsız bölümler yapılamaz.
 4. Konutların dış cephelerini orijinal renklerinden farklı renklerle boyamak yasaktır.
 5. Bağımsız bölümlerde yapının orijinal mimari görünümünü etkilesin veya etkilemesin dış cephe üzerinde içeridenveya dışarıdan herhangi bir değişiklik ve ilave yapılması ve pencerelere klima cihazları yahut vantilatör takılması yasaktır.
 6. Konutlarda yeni pencereler açmak, mevcutları değiştirmek, genişletmek veya daraltmak yahut birleştirmek yasaktır.
 7. Konut dış duvarlarını, ayırıcı elemanları yıkmak, geri yahut ileri almak, yeni duvarlar örmek, başkaca projesini değiştirici değişiklikler yapmak yasaktır.
 8. Konutun yüksekliğini değiştirmek yasaktır.
 9. Konutun dış kapılarının model ve rengini değiştirmek, genişletmek, kapatmak, daraltmak, yerlerini değiştirmek yasaktır.
 10. Koruma amacına yönelik pencere demiri, panjur ve benzeri ilaveler (sineklik ve güneşlik gibi) sadece SYK izni ile yapılabilir.
 11. Konutların balkon ya da pencerelerine halı, kilim ve benzeri şeyleri asmak yasaktır. Bu konuda konutlarda görev yapan temizlik personelinin bilinçlendirilmesi sorumluluğu konut malikinindir.
 12. Konut teras ve balkonlarını binaya bitişik taşınmaz ve sabit yapılarla kapatmak kesinlikle yasaktır.
 13. Konutların çatılarında dış görünüşü etkileyecek müdahalelerde bulunmak, çatı yükseklikleri ve bacalarda değişiklik yapmak yasaktır.
 14. Konutların çatılarında bina statik hesaplarını bozacak ek hacimli yapılar veya betonarme merdiven yapmak yasaktır. 
 15. Konuta bitişik olarak ya da belli bir amaca tahsis edilmiş alanlarda sabit barbekü ve benzeri yapılar yapılamaz.
 16. Konut bahçe alanını sınırlayan duvarlarda değişiklik yapılamaz.
 17. Konut girişinde eşya, ayakkabı ve terlik gibi eşyalar bırakmak yasaktır.